Jak uzyskać znak CE?

Aby zaistnieć na rynku europejskim, wiele produktów musi być opatrzonych znakiem CE, który świadczy o tym, że producent dokonał oceny produktu i uznaje, iż spełnia on wymogi UE w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Oznakowanie CE jest obowiązkowe dla produktów, które mają być wprowadzone na rynek UE niezależnie od tego, gdzie zostały wytworzone. Zabrania się umieszczania oznakowania CE na produktach, dla których nie ma specyfikacji UE lub które nie wymagają umieszczenia oznakowania CE.

Dla jakich maszyn CE jest obowiązkowe?

Oznakowanie CE, zgodnie z Dyrektywą nr 2006/42/WE (Dyrektywa w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn), zwaną potocznie „Dyrektywą maszynową”, tyczy się m.in. maszyn, które są podzielone w wyżej wspomnianej dyrektywie na dwie kategorie: maszyny ukończone i maszyny nieukończone.

Maszyna ukończona to urządzenie lub zestaw urządzeń, które:

  • ma przynajmniej jeden element ruchomy,
  • napędzane jest za pomocą mechanizmu napędowego, m.in.: silnik spalinowy lub elektryczny, pompa hydrauliczna, pneumatyczna,
  • ma odpowiednie, konkretne zastosowanie.

Maszyna nieukończona to zestaw elementów, które:

  • przeznaczone są do wbudowania w inne maszyny,
  • nie mogą być używane samodzielnie.

Podsumowując, każdego rodzaju komponent zasilany energią elektryczną, pneumatyczną czy hydrauliczną, posiadający części ruchome zasilane tymi rodzajami energii, będzie musiał spełniać wymogi Dyrektywy maszynowej.

Dyrektywa maszynowa

Jak uzyskać znak CE?

Jako producent ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zadeklarowanie zgodności produktu z wszystkimi wymogami. Do umieszczenia znaku CE na produkcie nie jest potrzebna licencja, ale należy:

  • zapewnić zgodność produktu ze wszystkimi odpowiednimi wymogami obowiązującymi w UE,
  • określić, czy można ocenić produkt samodzielnie, czy należy skorzystać z pomocy specjalistów,
  • przygotować dokumentację techniczną na temat zgodności produktu,
  • przygotować i podpisać deklarację zgodności UE.

Czy potrzebujemy niezależnej oceny?

Informacje o tym czy dany produkt powinien być konsultowany z wykwalifikowaną ku temu jednostką można znaleźć w przepisach prawnych dotyczących danego produktu. Ten wymóg nie jest obowiązkowy dla wszystkich maszyn i urządzeń.

Jeżeli musimy korzystać z usług jednostki notyfikowanej, oznakowaniu CE musi towarzyszyć numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej. Jest powszechnie dostępna baza danych jednostek, które mogą certyfikować dany produkt.

Czy trzeba uiścić opłaty?

Jeśli jako producent wyrobu sam przeprowadzasz ocenę jego zgodności, nie musisz wnosić żadnych opłat. Jeśli jednak zdecydujesz się skorzystać z usług jednostki notyfikowanej lub jeśli specyfikacje UE mające zastosowanie do produktu wymagają niezależnej oceny przez jednostkę notyfikowaną, będziesz oczywiście musiał zapłacić jednostce notyfikowanej za wykonaną usługę.

W jaki sposób umieszcza się oznakowanie CE?

Oznakowanie CE musi być umieszczone w taki sposób, aby było widoczne, czytelne i nieusuwalne. Obie litery w znaku „CE” muszą mieć tę samą wysokość nie mniejszą niż 5 mm (o ile wymagania dla danego produktu nie stanowią inaczej).W sytuacji gdy chcesz zmniejszyć lub powiększyć oznakowanie CE na swoim produkcie, musisz zachować proporcje obu liter. Jeśli inicjały są widoczne, znak CE może przybierać różne formy, czcionki i kolory.

Dyrektywa maszynowa

Kiedy oznakowanie CE nie może być umieszczone na samym produkcie, może być umieszczone na jego opakowaniu (o ile produkt jest opakowany) lub na dowolnym dokumencie towarzyszącym produktowi. Jeżeli produkt podlega kilku dyrektywom lub innym rozporządzeniom UE wymagającym umieszczenia oznakowania CE, dokumenty towarzyszące produktowi muszą wskazywać, że produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami i rozporządzeniami UE.