Przygotowanie do raportowania ESG – jak powinno wyglądać?

Opracowywanie raportów ESG dotyczy wielu różnego rodzaju przedsiębiorstw. Wiele podmiotów ma obowiązek ich przygotowywania, gdyż wymagają tego przepisy prawa. Warto dowiedzieć się nieco więcej na ten temat, a także przekonać się, w jaki sposób przygotować się do takiego raportowania, aby wszystko przebiegało sprawnie i bez problemów.

Czym jest raport ESG?

Rozwinięcie skrótu ESG oznacza: środowisko – environment, społeczeństwo – social oraz zarządzanie – governance. Raport ESG opisuje więc wszystkie działania konkretnej firmy w zakresie środowiskowym, społecznym oraz w obszarze zarządzania. Jego głównym celem jest przedstawienie, w jaki sposób przedsiębiorstwo oddziałuje na środowisko, ludzi oraz jakość zarządzania. Ma więc kluczowe znaczenie.

Co zawiera raport ESG?

W raporcie tym zawiera się kluczowe wskaźniki, które wpływają na to, w jaki sposób firma jest postrzegana przez otoczenie. Obejmuje on czynniki:

  • środowiskowe (produkcji zanieczyszczeń, emisji gazów cieplarnianych,  zużycia wody, gospodarowania odpadami itd.)
  • społeczne (wypadki w pracy, nieetyczne zachowania, szkolenia z zakresu akceptacji różnorodności itd.),
  • związane z zarządzaniem (wewnętrzne procedury, struktura organizacyjna itd.).

Głównym celem raportu jest wskazanie zainteresowanym podmiotom, czyli najczęściej klientom, pracownikom oraz inwestorom, jakie działania są podejmowane w celu poprawy wyników w konkretnych obszarach. Raport ESG jest bardzo ważny zwłaszcza dla firm, które chcą działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Raport ESG – dlaczego warto go sporządzać?

Wiele firm, nawet tych, które nie mają obowiązku sporządzania takiego raportu, decyduje się na to. Jego wyniki pozwalają poprawić wizerunek firmy. To z kolei przekłada się na większe zyski, a także poprawę jakości środowiska.

Kogo dotyczy obowiązek sporządzania raportów ESG?

Zgodnie z obowiązującym prawem obowiązek ten ciąży na spółkach notowanych na giełdzie, instytucjach finansowych oraz funduszach inwestycyjnych. Są nim objęte również firmy, które planują zwiększyć swoją transparentność w różnych obszarach działalności. W przypadku spółek giełdowych obowiązek ten dotyczy spółek, które są notowane od 2021 roku.

Jak powinno przebiegać przygotowanie raportu ESG?

Pierwszym krokiem jest określenie zakresu tego dokumentu. Firma musi jasno ustalić, składniki oraz zakres, który zostanie zawarty w raporcie. W tym celu niezbędne jest określenie priorytetów oraz celów firmy w zakresie ESG. Przedstawiciele firmy muszą także zastanowić się, co jest dla nich najważniejsze z biznesowego punktu widzenia.

Po ustaleniu zakresu niezbędne jest przeprowadzenie wnikliwej analizy oraz wyzwań, jakie stawia system ESG. Firma musi przeanalizować ilość produkowanych śmieci, a także gazów cieplarnianych, które trafiają do atmosfery. Warto również sprawdzić zakres ochrony praw pracowników oraz wpływ na lokalne społeczności.

Kolejnym etapem jest szczegółowe określenie wskaźników raportowania ESG. Należy zastanowić się, które z nich są kluczowe i warto je umieścić w dokumencie. Dla każdej firmy mogą być one zupełnie różne. Należy określić, które obszary najbardziej wymagają poprawy, co pomoże dobrać właściwe wskaźniki. 

Tuż przed przygotowaniem raportu ESG trzeba wdrożyć we właściwy sposób systemu zarządzania, które pozwolą na bieżąco monitorować wyniki oraz przygotowywać z nich sprawozdania. Firmy muszą samodzielnie określić, jaki sposób będzie w ich przypadku najlepszy. Może to być np. system zarządzania środowiskiem, miejscem i bezpieczeństwem pracy lub jakością

Po wszystkich etapach przychodzi czas na przygotowanie raportu. Musi on przestawiać wszystkie podjęte działania w zakresie środowiskowym, zarządzania oraz społecznym. Bardzo ważne jest to, aby był on przejrzysty oraz zrozumiały. To właśnie dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie się do sporządzenia raportu.

Przygotowanie do opracowania raportu ESG musi być procesem ciągłym. Ważne jest to, aby włączyć w to codzienne działania firmy. W rzeczywistości bowiem sporządzenie dokumentu to ostatni etap prac, jakie trzeba wykonać. Firma, która podejmuje się jego sporządzenia, powinna zadbać o to, aby wszystko przebiegło sprawnie i bez zarzutu. Raport ESG może pozytywnie wpłynąć na wizerunek przedsiębiorstwa, a to z kolei przyniesie kolejne korzyści. Warto dobrze przygotować się do raportu ESG, aby zdobyć przewagę nad konkurencją i przekonać do firmy nowych klientów oraz kontrahentów.