Jak przygotować plan audytu zgodności ze standardem ISO 27001?

Bezpieczeństwo informacji to jedna z najważniejszych kwestii o jakie powinien zadbać przedsiębiorca. Ta kwestia jest nie tylko związana z obowiązującymi przepisami RODO, ale przede wszystkim z reputacją organizacji. Każda utrata danych, zwłaszcza danych wrażliwych dotyczących tajemnicy służbowej czy informacji o danym kliencie, to poważne konsekwencje zarówno finansowe, jak i prawne. 

Wdrożenie normy ISO 27001 w działania organizacji to szansa na ochronę wszelkiego rodzaju danych. Bezpieczeństwo informacji według międzynarodowych standardów z pewnością zostanie odpowiednio zachowane. Zanim jednak dojdzie do certyfikacji normy ISO 27001 w przedsiębiorstwie, konieczne jest przygotowanie i przejście audytu zgodności ze standardem ISO 27001

Audyt zgodności z ISO 27001 – dlaczego się go przeprowadza? 

Międzynarodowy standard ISO 27001 nieustannie wraca w kontekście systemu zarządzania ochroną informacji. Nic w tym dziwnego, gdyż coraz więcej przedsiębiorstw pragnie wdrożyć ten standard w działania swojej firmy. Nawet najmniejszy incydent, po którym ważne informacje organizacji dostaną się do ogólnodostępnego obiegu, mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji. Przystosowanie procedur przedsiębiorstwa do wymagań ISO 27001 to szansa, aby ograniczyć tego typu sytuacje. 

Uzyskanie certyfikatu ISO 27001 poprzedzone  jest przeprowadzenie audytu przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Jednak warto pamiętać, że nawet po zakończonym procesie certyfikacji, zgodnie z wymogami standardu, każda organizacja jest zobowiązana do cyklicznego przeprowadzania wewnętrznej weryfikacji. To niezbędny element działania, który ma na celu nieustanne utrzymywanie bezpieczeństwa informacji oraz wyszukiwania sytuacji potencjalnie groźnych. Zmieniający się personel, a także coraz to nowsze technologie i aktualizacje systemów bezpieczeństwa, zwiększają prawdopodobieństwo wycieku istotnych danych bądź cyberataków na serwery. 

Nieustanne weryfikowanie wszystkich obszarów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji, w efekcie podnosi poziom poufności i integralności danych. Umożliwia to organizacji ochrony danych osobowych i danych poufnych – firmowych. 

Pierwszy audyt ISO 27001 umożliwia przyznanie organizacji międzynarodowego standardu ISO 27001. W perspektywie długofalowej, audyty wewnętrzne to doskonałe narzędzie do tego, aby podejmować świadome działania w obszarze bezpieczeństwa informacji. Audyty okresowe przeprowadzane przez wyznaczoną do tego osobę pozwalają na niezależną ocenę stanu faktycznego i podnoszenia poziomu wykorzystywanych zabezpieczeń. 

Kiedy należy przeprowadzić audyt zgodności ze standardem ISO 27001? 

Audyt zgodności ze standardem ISO 27001 po raz pierwszy powinien zostać przeprowadzony przed przyznaniem certyfikatu. W trakcie jego trwania sprawdzane są wszystkie aspekty wymogów normy i to, czy firma stosuje się do nich w codziennym funkcjonowaniu. 

Po przyznaniu certyfikatu, konieczna jest regularna weryfikacja tego, czy dane przedsiębiorstwo spełnia wszystkie wymagania normy i czy przyznanie certyfikatu było zasadne. Dodatkowo przeprowadzenie audytów okresowych przez wyznaczoną do tego osobę pozwala na sprawdzenie, czy podejmowane kroki dotyczące bezpieczeństwa informacji i zasobów informatycznych są skuteczne. Wewnętrzny audyt zgodności powinien być przeprowadzony przynajmniej dwa raz do roku. 

Kto może przeprowadzić audyt ISO 27001? 

Okresowy audyt zgodności z ISO 27001 należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi standardu ISO 27001. Powinna go przeprowadzić wytypowana w organizacji osoba, posiadająca odpowiednią wiedzę oraz uprawnienia – certyfikowany audytor wewnętrzny ISO 27001. Audytor wewnętrzny, którego wiedza jest potwierdzona przyznanym certyfikatem po odbyciu szkolenia, będzie w stanie dokładnie sprawdzić wszystkie aspekty, a także zaproponować rozwiązania, które podniosą poziom dotychczasowych zabezpieczeń – zgodnie z wymogami normy. 

Plan audytu zgodności z ISO 27001 

Organizowany audyt wewnętrzny obejmuje dokładnie te same aspekty, co audyt certyfikujący. Dotyczy zatem trzech najważniejszych obszarów normy ISO 27001: poufności, integralności, dostępności danych

Przed przystąpieniem do audytu warto zatem wiedzieć na jakie kryteria zwrócić uwagę. Do wymogów zalicza się między innymi następujące wymagania: 

  • czy dokumentacja systemowa (poufne dane) są bezpieczne,
  • Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa w zobowiązaniach wynikających z zawartych umów, 
  • czy organizacja spełnia wszystkie standardy normy ISO 27001 i gdzie konieczne jest wdrożenie działań korygujących, 
  • czy organizacja przestrzega przepisów prawa.

Okresowy audyt wewnętrzny przeprowadzony na podstawie tych kryteriów, pozwoli na sprawną weryfikację wszystkich najważniejszych systemów i procedur, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i poufności. Dzięki tym wynikom audytor wewnętrzny może rozpocząć wdrażanie nowych, skuteczniejszych rozwiązań.