Jakie badania wykonuje laboratorium drogowe?

Laboratorium drogowe jest jednostką kontrolującą jakość materiałów budowlanych wykorzystywanych w budowie i utrzymaniu dróg. Zajmuje się badaniem gruntu przeznaczonego do budowy jezdni oraz materiału, z jakiego ma zostać wykonana. Laboratorium drogowe pełni niezwykle ważną rolę w procesie budowy nawierzchni drogowej – dba o jej jakość, komfort jazdy oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Testy wykonywane w laboratorium tego typu są także istotne w przebiegu geotechnicznych badań gruntu na przydatność do zagęszczeń. Laboratorium drogowe ułatwia inwestorom rozpoczęcie budowy nowej drogi – przeprowadzone badania pozwalają wytypować najlepsze rozwiązania technologiczne, dostosowane do panujących w danym miejscu warunków.

Obszar działań laboratorium drogowego

Laboratorium drogowe wykonuje szereg działań w różnych obszarach. Przeprowadza testy kontrolne u producentów materiałów budowlanych przeznaczonych do konstruowania dróg, badając je pod kątem technicznej zgodności z obowiązującymi normami polskimi i międzynarodowymi oraz aprobat i specyfikacji technicznych.

W następstwie wykonanych badań laboratorium drogowe posiada uprawnienia do wystawiania orzeczeń potwierdzających jakość danych produktów. Testy przeprowadzane przez tego typu jednostkę mogą wykraczać poza środowisko laboratoryjne i przybierać formę badań polowych. Podlegać im mogą grunty, kruszywa, a także betony i mieszanki mineralno-asfaltowe.

Usługi realizowane przez laboratorium drogowe

Laboratorium drogowe realizuje liczne usługi. Są to przede wszystkim badanie gruntów, na których mają powstać drogi, oraz badanie betonu, kruszywa i mieszanek mineralno-asfaltowych. Laboratorium drogowe prowadzi również nadzór inwestorski, prace przygotowawcze do remontu drogi, a także nadzór geologiczny i geotechniczny nad wykonywanymi pracami ziemnymi.

Badanie gruntów

Podstawowym zadaniem laboratorium drogowego jest badanie gruntów, na których mają powstać drogi. Wykorzystywane są w tym celu odwierty pozwalające na pobranie próbek gruntów oraz specjalistyczne urządzenia w postaci radarów, sond i maszyn elektromagnetycznych. Przeprowadzone badania umożliwiają rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych i zdecydowanie, czy na danym terenie może zostać wybudowana droga.

Badanie betonu

Wykonywane przez laboratoria drogowe badania betonu mają na celu sprawdzenie ich zgodności z normami, a także eliminację słabych jakościowo materiałów mogących niekorzystnie wpływać na późniejszą eksploatację. W trakcie przeprowadzanych testów określana jest gęstość, zachowanie w następstwie zmian temperatur oraz obecność ewentualnych wad, takich jak zrosty i pęknięcia.

Badanie kruszywa

Laboratoria drogowe badają kruszywa wykorzystywane przy budowie dróg pod kątem występujących w nich ewentualnych niedostrzegalnych gołym okiem zrostów i pęknięć. Ocena kruszywa pod mikroskopem pozwala stwierdzić, czy nadaje się ono do wykorzystania w pracach budowlanych.

Badanie mieszanek mineralno-asfaltowych

W laboratoriach drogowych wykonywane są badania mieszanek mineralno-asfaltowych pozwalające określić ich skład oraz gęstość. Przeprowadzane są również testy zmęczeniowe, badania koleinowania oraz badania symulacyjne, które pozwalają zaobserwować reakcję mieszanki mineralno-asfaltowej na nacisk kół samochodowych. W trakcie badań asfalt jest też podgrzewany do wysokich temperatur, dzięki czemu możliwe jest szczegółowe poznanie jego właściwości.

Nadzór inwestorski

Laboratoria drogowe świadczą usługi wspierające wykonawców oraz inwestorów w realizacji inwestycji drogowej, takie jak prowadzenie nadzoru inwestorskiego.

Prace przygotowawcze do remontu drogi

Usługą realizowaną przez laboratorium drogowe jest także wykonanie prac przygotowawczych do remontu drogi, na które składają się ocena aktualnego stanu nawierzchni oraz opracowanie programu naprawczego.

Nadzór geologiczny i geotechniczny

Laboratorium drogowe może ponadto świadczyć usługi prowadzenia nadzoru geologicznego i geotechnicznego nad wykonywanymi pracami ziemnymi. W kompetencjach placówki leży wystawianie opinii geotechnicznych i sporządzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Laboratorium drogowe prowadzi także szereg usług uzupełniających, do których zalicza się między innymi tworzenie dokumentacji przetargowej dotyczącej zalecanego programu badań oraz wyboru odpowiednich materiałów budowlanych.

Dla kogo przeznaczone są usługi realizowane przez laboratorium drogowe?

Laboratorium drogowe oferuje kompleksową obsługę laboratoryjną inwestycji drogowych. Usługi realizowane przez tego typu jednostkę skierowane są przede wszystkim do inwestorów i firm zajmujących się wykonywaniem inwestycji drogowych. Celem laboratorium jest zadbanie, by inwestycje te spełniały zasady bezpieczeństwa i wymogi dotyczące ochrony środowiska. Jednostka dba również o odpowiedni poziom jakości przedsięwzięcia. Laboratorium drogowe zapewnia wsparcie podmiotom sprawującym nadzór budowlany, a także producentom materiałów budowlanych. Z usług laboratorium mogą również korzystać osoby prywatne.