bezpieczeństwo w razie pożaru

Gaszenie ognia od strony technicznej

Podejmując zagadnienie ochrony przeciwpożarowej warto wspomnieć o tym, jakie wymagania powinien spełniać budynek aby być w pełni przystosowany do ochrony przeciwpożarowej na wypadek nieprzewidzianych okoliczności.

Każdy pracodawca powinien zadbać o to aby w miejscu pracy zapewnić personelowi dostęp do sprzętu gaśniczego, po to aby zapewnić swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad ochrony budynku reguluje rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej. To rozporządzenie reguluje warunki ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych i niezabudowanej przestrzeni.

Każdy obiekt wedle rozporządzenia powinien być wyposażony w gaśnice, które spełniają wymagania regulowane przez Polskie normy.

Dostępne w poszczególnych obiektach gaśnice mają być umieszczone tak aby były łatwo widoczne i dostępne. Dotyczy to głównie wejść do budynków,klatek schodowych, korytarzy i wyjść z pomieszczeń.

Bardzo ważne jest również to, aby gaśnice znajdowały się w miejscach bezpiecznych na tyle aby nie uległy uszkodzeniu i nie były narażone na działanie czynników atmosferycznych w tym wysokiej temperatury.

Dodatkowo ważne jest aby gaśnice były umieszczone w obiektach o podobnej budowie architektonicznej w tych samych miejscach

Istotne jest także właściwe rozmieszczenie gaśnic w budynku.

Odległość najbliższej gaśnicy w budynku, w którym pracują ludzie powinna wynosić maksymalnie 30 metrów. A dostęp do gaśnicy powinien wynosić około 1 metra.

sprzęt do gaszenia pożarów

W pomieszczeniu gdzie pracują ludzie powinny się znajdować czujniki dymu, które uruchamiają się samoczynnie na wypadek pożaru.

Wszystkie szczegóły dotyczące instalacji przeciwpożarowych regulują następujące dokumenty:

  • 32 i 33 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109, poz. 719)

oraz art. 15 Kodeksu pracy

Przeglądy techniczne.

Urządzenia przeciwpożarowe są poddawane regularnym przeglądom technicznym i konserwacyjnym zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami.

Dotyczą one głównie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic a szczegółowe dane o stanie sprzętu gaśniczego powinno znajdować się w dokumentacji każdej firmy.Każdy przegląd powinien przebiegać w sposób wskazany przez producenta zgodnie z wyznaczoną instrukcją.Częstotliwość przeglądów ustalana jest jednak indywidualnie – warto zauważyć,że nie mogę odbywać się one rzadziej niż 1 raz w ciągu roku.

Przeglądy dotyczą takich urządzeń przeciwpożarowych jak stałe i półstałe instalacje gaśnicze oraz gaśnice przenośne i przewoźne, instalacje o elementy oświetlenia ewakuacyjnego,elementy sygnalizacji pożarowej i dźwiękowe systemy ostrzegania, które umożliwiają rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych – sygnalizujących zbliżające się zagrożenie, urządzenia oddymiające i zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu, drzwi przeciwpożarowe i urządzenia nimi sterujące oraz hydranty wewnętrzne i związane z nimi elementy instalacji.

Producenci gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego zalecają wykonywanie przeglądów konserwacyjnych raz na pół roku, a zdarza się,że częściej szczególnie w przypadkach, gdy sprzęt przeciwpożarowy znajduje się w miejscu o dużej wilgotności.

Analogiczna sytuacja jest w przypadku hydrantów wewnętrznych. Te urządzenia z kolei wymagają przeglądów raz na 5 lat.